Oferta

Bardzo często wizja załatwienia skomplikowanych formalności podcina skrzydła przyszłemu przedsiębiorcy i powoduje rezygnację z wcielenia planów w życie.

Naszym zadaniem jest umożliwienie Państwu skupienia się na tym co najważniejsze, czyli na pomysłach i rozwoju swojej firmy.

PROFESSTAX oferuje kompleksowe doradztwo w kwestiach prawnych i organizacyjnych, usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek z kapitałem krajowym i zagranicznym, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtowych, usługi kadrowo-płacowe, dostarczanie raportów i analiz zgodnych w wymogami Klienta, a także szereg usług dodatkowych.

Oferta

Usługi księgowe

PROFESSTAX korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia prowadzi księgowość zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie:

 1. Prowadzenia ksiąg handlowych i sprawozdawczości finansowej
  • przygotowanie we współpracy z klientem zakładowego planu kont,
  • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowyh na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta,
  • prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • sporządzanie rozliczeń podatkowych PIT, CIT, VAT,
  • kontrola rozrachunków, potwierdzanie sald,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
  • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego i NBP,
  • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
  • sprawozdawczość PFRON,
  • współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi,
  • projektowanie oraz sporządzanie okresowych raportów zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta,
  • informowanie o zmianach w przepisach podatkowych, porady i odpowiedzi dla Klienta.
 2. Prowadzenie księgowości uproszczonej
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie i dostarczanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
  • sporządzenie rocznych rozliczeń podatkowych,
  • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych,
  • doradztwo w kwestiach podatkowych oraz informacje o zmianach w przepisach podatkowych.

Kadry i płace

PROFESSTAX świadcząc usługi kadrowo - płacowe gwarantuje obsługę przez wykwalifikowany i bieżąco szkolony personel a co najważniejsze całkowitą poufność i ochronę danych osobowych.

Nasze biuro gwarantuje bieżące informowanie pracodawców o zmianach w przepisach prawnych w aspekcie administrowania dokumentacją kadrową pracowników.

Zakres obsługi kadrowo - płacowej obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z procedurą nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • sporządzanie regulaminów regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • prowadzenie kartotek urlopowych,
 • monitorowanie konieczności aktualizacji badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • sporządzanie listy płac - kalkulacja wynagrodzeń wynikających z różnego rodzaju umów,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków,
 • naliczanie premii oraz nagród,
 • rozliczanie godzin nadliczbowych oraz godzin nocnych,
 • sporządzanie raportów RMUA dla pracowników,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie informacji ZUS IWA,
 • sporządzanie deklaracji rocznej PIT4R,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach/deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-8AR, PIT-40, PIT-8C,PIT-AR, IFT-1/IFT-1R),
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego

BHP:

Współpracujemy z wyspecjalizowanymi firmami, które zapewnią wykonanie wszelkich obowiązków pracodawcy w tym zakresie

Usługi dodatkowe

W ramach świadczonych przez nas usług dodatkowych w szczególności oferujemy:

 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
 • pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności, likwidacji firmy,
 • przygotowywanie projektów umów w zakresie prawa cywilnego,
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej,
 • uzyskiwanie na życzenie Klienta zaświadczeń z US oraz ZUS o niezaleganiu,
 • sporządzanie wniosków kredytowych.

Księgowość internetowa

Wychodząc naprzeciw potrzebom dynamicznie rozwijającego się rynku, nasze biuro rachunkowe tym z Klientów, którzy chcą oszczędzić czas poświęcany na dostarczanie miesięcznych dokumentów do naszego biura rachunkowego, zapewniamy możliwość dostarczania dokumentów:

 • w formie elektronicznej,
 • kurierem,
 • pocztą,

Stosujemy najnowocześniejsze metody zabezpieczania oraz transmisji danych. Wdrożyliśmy wszystkie niezbędne środki i procedury w celu ochrony uzyskanych przez nas danych. Zastosowanie odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa ogranicza ryzyko pozyskania wysyłanych i odbieranych danych (a także informacji zgromadzonych na serwerze) przez osoby trzecie.