INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż od dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również w skrócie „RODO”), na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODOpragniemy Państwa poinformować, iż:

 

1. Dane administratora Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Jurkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Professtax Jurkowska Katarzyna z siedzibą w Duchnicach, przy ul. Duchnickiej 3 (05-850 Ożarów Mazowiecki), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5341940126, REGON: 141672285. Jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 1. korespondencyjnie na adres: ProfesstaxJurkowska Katarzyna ul. ks. J. Poniatowskiego 43B lok. C; 05-850 Ożarów Mazowiecki;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@professtax.pl
 3. telefonicznie: +48 660 005 004

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Professtax Jurkowska Katarzyna

e-mail: inspektorochronydanych@professtax.pl

 

3. W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w celu:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas z Państwem umowy przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO);
 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych w postaci wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych oraz kadrowo-płacowych przez czas wymagany przepisami prawa, określającymi czas przechowywania danych np. podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO);
 3. ustalenia, obrony oraz dochodzenia przez nas roszczeń przez czas, po upływie którego przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (jest to nasz prawnie uzasadniony interes; podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO);
 4. ochrony przed próbami oszustwa przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO), a następnie przez czas, po upływie którego przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (jest to nasz prawnie uzasadniony interes; podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO).

 

4. Obowiązek podania danych

Podawanie nam przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże do zawarcia umowy z Państwem wymagamy podania Państwa danych osobowych na formularzu umowy. Podawanie danych osobowych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym, lecz warunkiem zawarcia umowy z Państwem. Jeśli nam Państwo tych danych nie wskażą, nie zawrzemy umowy.
Dodatkowo możemy poprosić o dane dodatkowe, które nie mają wpływu na zawarcie umowy, ale jeśli ich nie otrzymamy od Państwa nie będziemy mogli kontaktować się z Państwem telefonicznie lub mailowo.

 

5. Podmioty, którym przekazujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane przekazujemy:

 1. pomiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  1. podmiotom obsługującym i utrzymującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
  2. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, prawne i windykacyjne;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:
  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  2. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
  3. naczelnikom właściwych urzędów skarbowych;
  4. Głównemu Urzędowi Statystycznemu;
  5. organom właściwych gmin;
  6. podmiotowi współpracującemu z nami przy obsłudze spraw prawnych i windykacyjnych – w zakresie, w jakim stanie się administratorem danych

 

6. Informacja o nieprzekazywaniu Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, lub organizacji międzynarodowej.

 

7. Informacja o niedokonywaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie. Państwa dane nie będą również wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą również przedmiotem profilowania.

 

8. Przysługujące Państwu uprawnienia i sposób ich realizacji

Są Państwo uprawnieni do złożenia Administratorowi Państwa danych osobowych wniosku w przedmiocie:

 1. dostępu do danych osobowych (jest to wniosek o uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas danych i wydanie kopii danych);
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Wyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez złożenie nam wniosku w następujący sposób:

 1. korespondencyjnie na adres: Professtax Katarzyna Jurkowska ul. ks. J. Poniatowskiego 43B lok. C; 05-850 Ożarów Mazowiecki;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@professtax.pl
 3. telefonicznie: +48 660 005 004.

 

9. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych w punkcie8. powyżej, mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

10. Prawo cofnięcia zgody

Jeśli wykorzystanie Państwa danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, mogą Państwo wyrazić zgodę na określony sposób wykorzystania Państwa danych (np. w celu otrzymania naszego biuletynu). Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.

 

11. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Z poważaniem,
Katarzyna Jurkowska